Team Wadwijzer

Je kunt bij ons om informatie en advies vragen als je een huis zoekt of je woning wil aanpassen. Je kunt ook hulp vragen over de situatie thuis. Omdat je ouder wordt of omdat je voor iemand zorgt. Maar ook over het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van kinderen en vrijwilligerswerk ter ondersteuning van een gezin.
Heb je vragen over inkomen? Of zoek je steun bij schulden en het omgaan met wetten en regels?
Onze sociaal makelaar kan je helpen bij activiteiten in de buurt/wijk.

Bereikbaarheidsdienst

Als je belt of mailt met Wadwijzer staan Wendy, Yvette en Joanna je te woord. Of een van onze andere collega’s van Team Wadwijzer bij vervangende dienst.

Wij luisteren naar je verhaal, denken met je mee en geven informatie en advies. Als er specifieke informatie nodig is of begeleiding in jouw situatie dan verbinden wij je aan een cliëntondersteuner binnen ons team of verwijzen je door naar het Sociaal Team van de gemeente. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk, onze hulp is vrijblijvend en kost je niets.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onze cliëntondersteuners Nouraddin en Saskia, of een andere collega van Team Wadwijzer, helpt je met het helder krijgen van je hulpvraag en behoefte aan ondersteuning. Of met het regelen van de juiste voorzieningen en hulp.

Onze gesprekken kunnen bijvoorbeeld  over je thuissituatie gaan, over psychische belasting en ondersteuning, over werk en inkomen, scholing of dagbesteding. Wij kunnen je ook bijstaan tijdens het voeren van een keukentafelgesprek met de gemeente. Dat is een gesprek voor zorg en ondersteuning bij het Wmo-loket en gaat over de minimale zorg die iemand nodig heeft. Er wordt dan besproken waarin iemand in het dagelijks leven wordt belemmerd en wat hier aan gedaan kan worden. 

GGZ-(wijk)ondersteuning

Soms kan iemand behoorlijk in de put zitten. Dat kan allerlei redenen hebben. Heb je het gevoel dat het niet goed gaat met je, zie je het leven (soms) niet meer zitten?  Verslechtert jouw persoonlijke- en thuissituatie? Of gaat het echt niet goed met iemand in je directe omgeving; een buur, kennis, vriend(in) of familielid?

Gouke is wijkwerker en luistert graag naar je verhaal. Hij komt langs of spreekt samen ergens af waar dat goed voelt. Gouke loopt een poosje met je mee, en helpt concreet met de aanpak van bepaalde problemen. Neem contact met ons op en we brengen je in contact met Gouke.

Maatschappelijke ondersteuning

Onze collega’s Marit, Maike en Lian ondersteunen inwoners in hun rol als maatschappelijk werker bij dagelijkse leefproblemen. Bijvoorbeeld bij moeilijkheden in de relatie of het huwelijk, binnen het gezin en bij opvoedingszaken, bij ruzies en geweld of bij verlies en rouw. Ook als je niet meer weet hoe je de dag moet doorkomen, niet aan werk komt en elke maand geld tekort komt en er niet meer uitkomt bij instanties zoals de woningbouwvereniging of sociale dienst.

De gesprekken vinden in een rustige en veilige omgeving plaats, en zonder oordeel. Onze collega’s lopen een korte periode in je leven met je mee en helpen je weer actief grip te krijgen op je leven. Tijdens een of meerdere gesprekken luisteren zij aandachtig naar je verhaal en gaan samen met je op zoek naar de oorzaak en een oplossing. Soms schakelen ze externe hulp in van andere maatschappelijke instanties als dat nodig en gewenst is.

Schoolmaatschappelijke begeleiding

Martine biedt als schoolmaatschappelijk werker ondersteuning aan ouders en kinderen bij vragen en knelpunten in de opvoeding thuis en in schoolsituaties in het primair onderwijs.

In een intakegesprek komt je hulpvraag en wordt besproken wat er al is ondernomen om een bepaalde situatie op te lossen of te verbeteren. Als je hiervoor toestemming geeft kan Martine een kind-traject starten en samen met je kind zijn of haar ervaring bespreken. 

Er kan worden gekeken naar:

 • Algemene problemen rondom de schoolgang
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Druk gedrag
 • Sociale vaardigheden m.b.t. leerlingen en leraren
 • Zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Weerbaarheidsproblematiek
 • Pesten
 • Echtscheiding
 • Overlijden van een dierbare

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten en werkt daarin samen met de Intern Begeleider, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en instellingen binnen het veld van welzijn en zorg. Als jij en je kind andere ondersteuning nodig hebben wordt er gekeken naar een instantie die passende zorg en begeleiding kan bieden.

Vraag bij de school van je kind naar Martine. De Intern Begeleider of leerkracht van uw kind kan je ondersteunen bij de aanmelding.

Alert4You

Alert4You biedt ondersteuning aan pedagogisch medewerkers binnen kinderopvang en peuterspeelzalen en groepen 1/2 van het basisonderwijs in Waddinxveen. Alert4You kan ook worden ingezet om zorgkinderen warm over te dragen naar het basisonderwijs en BSO. Door bepaald gedrag of problemen in de ontwikkeling vroeg te signaleren en er actief mee aan de slag te gaan, willen we voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is.
Meer weten over Alert4You? Neem contact met ons open informeer naar onze collega Mirjam.

Pedagogisch advies

Bij onze pedagogisch adviseurs Rita en Sharon kun je terecht met elke vraag over je kind of kinderen tot 18 jaar. De meest gestelde vragen van ouders gaan over gewone opvoedkwesties. Of over zorgen over de ontwikkeling.
Onze collega’s bieden professioneel advies dicht bij huis. Samen zet je zaken op een rijtje en ga je op zoek naar wat er nodig is om het thuis weer goed te laten lopen.

Het doel van de gesprekken is dat je meer grip krijgt op de opvoeding van je kind. Ouders geven na afloop van de gesprekken vaak aan dat ze de gesprekken prettig hebben gevonden en dat ze goed geholpen zijn met het praktische advies. Het plezier en vertrouwen in het ouderschap neemt (weer) toe.

Steun aan gezinnen via Steunouder Waddinxveen

Heb je een plekje over in je hart, huis en gezin om een ander gezin te ondersteunen? Of ben je die ouder die behoefte heeft aan een steuntje in de rug bij het zorgen voor de kinderen? Door de inzet van steunouders krijgen kinderen de ruimte, tijd en aandacht die zij nodig hebben. We willen graag met je in gesprek over je inzet als vrijwilliger, of over de behoefte aan steun voor jou en je kind(eren). Kijk voor meer informatie op www.steunouder.nl en stel je vraag aan onze collega Sandy, coördinator Steunouder Waddinxveen via 06 27510199 / steunouder@waddinxveen.nl.

Ondersteuning bij administratie en schuldhulpverlening

Meestal loopt alles soepel qua betalingsverplichtingen, als je werk en inkomen hebt. Maar soms stapelen de rekeningen in bepaalde situaties zich op en ontstaan er achterstanden. Dit kan bij baanverlies voorkomen, of een laag inkomen. Of als je niet op tijd bent om geldzaken te regelen. Dan is er geen overzicht meer, maar bezorgdheid, stress en wanhoop. 

Heb je te maken met geldproblemen of schulden? Durf je bepaalde post niet open te maken? Lukt het niet om aan je huur, zorgverzekering of andere betalingsverplichting te voldoen? Wil je een betalingsregeling treffen? Of begrijp je de belastingaangifte niet en wil je dat iemand je helpt? 

Onze collega Olaf kan je helpen begrijpen wat er nodig is om je administratie op orde te krijgen, hij kan ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren, het aanvragen en regelen van betalingen, bij toeslagen of kwijtschelding van schulden. Bel of mail ons. Wij brengen je in contact met Olaf.

Sociaal-juridische ondersteuning

Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn en te begrijpen hoe dingen geregeld zijn. Inwoners die een vraag hebben over bijvoorbeeld het recht op een uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag of iemands rechten bij belasting, ontslag en voogdij kunnen terecht bij de Sociaal Raadslieden binnen een gemeente.

Onze collega Sociaal Raadslid Soufian geeft informatie en advies over:

 • Sociale zekerheid
 • Belastingen
 • Arbeid, bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
 • Huisvesting, zoals huur
 • Vreemdelingenrecht
 • Uitkeringen, zoals de WW, bijstand, WIA en AOW
 • Personen- en familierecht, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en erfenis
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenzaken

Soufian ondersteunt indien nodig ook bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en vervult de ombudsfunctie door te ondersteunen bij een klachtenprocedure.

Ouderenadvies

Onze ouderenadviseur helpt bij vragen die ontstaan bij het ouder worden en de gevolgen ervan. Dit kan jezelf betreffen maar ook een ouder of opa en oma, of iemand waarvoor je mantelzorger bent. Ouderenadvies en ondersteuning houdt in dat we samen met je meedenken over de manier waarop jij of een naaste zo prettig mogelijk ouder kan worden. Vanzelfsprekend houdt je zelf de regie over jouw eigen leven.

Wanneer kun je een beroep doen op de ouderenadviseur?

 • Er zijn aanpassingen in huis nodig. Of je hebt plannen om te verhuizen omdat je woning niet meer passend is (door veranderde omstandigheden). Een vraag kan zijn; kan ik nog in mijn eigen huis blijven wonen?
 • Je wilt iets weten over de mogelijkheden voor hulp, verzorging en andere voorzieningen in en rondom je woning.
 • Je kunt door ziekte opeens behoefte hebben aan (huishoudelijke) zorg. Je vraag kan zijn; welke zorg heb ik nodig?
 • Door het verlies van een partner, kom je ineens voor zaken te staan die je partner altijd regelde. Daar helpt onze ouderenadviseur je graag bij.
 • Je wilt een keer met iemand praten over vragen die je over jouw nalatenschap heeft.
 • Of je hebt vragen over financiële regelingen.
 • Je wilt hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren of bij het op orde brengen – en houden – van je administratie.
 • Je zoekt ondersteuning bij het vinden van bezigheden.
 • Je wilt graag in contact komen met andere mensen. Maar je weet niet goed hoe je dat moet aanpakken.
 • Je wilt informatie wilt over (aangepaste) vervoersmogelijkheden.

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig voor een ander? Iemand in jouw naaste omgeving die ziek is, een beperking heeft of problemen ervaart bij het zelfstandig functioneren. Doe je dit vaker en gedurende een langere periode dan wat men gebruikelijk* van elkaar mag verwachten? Onder gebruikelijke zorg verstaan we o.a. het overnemen van huishoudelijke taken binnen eigen huishouden, meegaan naar medische afspraken, boodschappen doen voor oudere ouders, hulp bij ziekte of na opname. Dan ben je mantelzorger!

Zorgen voor een naaste doen we uit zorg en liefde, maar kan ook (over)belasting meebrengen. Heb je vragen over mantelzorg? Zoals hoe combineer ik mijn werk en de mantelzorg? De zorg en ondersteuning wordt mij te zwaar, wat kan ik doen?  Hoe regel ik vervangende zorg als ik met vakantie ben? Of hoe zorg ik voor voldoende tijd of ontspanning voor mijzelf? Zijn er bepaalde regelingen hiervoor?

Bel of mail naar Wadwijzer en vraag naar onze mantelzorg coördinator Danielle. Zij helpt je graag aan de juiste informatie en ondersteuning.

Verbetering van de sociale leefomgeving

Heb je een idee voor je directe woon- en leefomgeving, wil je iets ondernemen om jouw buurt socialer te maken of wil je een activiteit organiseren? Team Wadwijzer helpt je graag op weg en legt het contact met de juiste wijkorganisaties en contactpersonen.

Neem contact op met Wadwijzer.

Procesbegeleiding Wadwijzer

Marte werkt als procesregisseur bij Wadwijzer en stuurt Team Wadwijzer aan. Met algemene vragen over de functie en inzet van Wadwijzer binnen het sociaal domein kun je bij haar terecht.

Heb je bijvoorbeeld een vraag over de samenwerking tussen Wadwijzer en andere maatschappelijke organisaties en instanties? Heb je een idee over hoe dienstverlening en hulp vanuit Wadwijzer nog beter kan plaatsvinden? Bel of mail naar Wadwijzer. Wij brengen je in contact met Marte!

Communicatie

Voor vragen over informatie op deze hulpwijzer kun je terecht bij Ruby van Team Wadwijzer via wadwijzer@waddinxveen.nl.